caiques

Een noodzakelijk kwaad...

Iets in de zin van:" De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen."

 

Wettelijke vermeldingen:

De hierna opgenomen wettelijke vermeldingen zijn van toepassing op elke bezoeker van deze website.

 

Informatie:

De informatie die op deze website van BJP Kweken met Caiques, wordt aangeboden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen.

Ook de verwijzingen naar andere informatiebronnen en websites worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. BJP Kweken met Caiques beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over haar kwaliteit en/of volledigheid.

 

Rechten en aansprakelijkheid:

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

BJP Kweken met Caiques, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Ook zal BJP Kweken met Caiques geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de externe websites waarnaar u via deze site BJP Kweken met Caiques wordt verwezen.

Verder kan BJP Kweken met Caiques niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen met, of de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of mankementen worden veroorzaakt.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de internationale en nationale wetgeving die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik ervan is op eigen risico. Er wordt omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke informatie ook op deze website geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die bij BJP Kweken met Caiques beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Deze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

 

Tenzij het anders aangegeven is, kunt u de informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen. De informatie op deze website mag zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van BJP Kweken met Caiques niet gedupliceerd worden. Uw vragen hieromtrent kan u richten aan: BJP. 

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

BJP Kweken met Caiques  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf.

Voor de reproductie of het gebruik van de multimedia-informatie zoals geluid, beelden, software, enz. . is altijd een voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met BJP Kweken met Caiques of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende externe webpagina's.

Tenslotte zou BJP Kweken met Caiques het op prijs stellen dat u ons op de hoogte brengt van de onjuistheden of gebreken die u zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Contacteer hiervoor BJP.